Home
Haptotherapie over ammonieten

Haptotherapie beoogt de ontwikkeling van het "Zelf"gevoel of het herstel ervan te bevorderen en maakt daarbij gebruik van de inzichten vanuit de haptonomie. Onder het Zelf wordt verstaan de unieke eigenheid van de mens in deelnemende en deelhebbende (participerende) communicatie met de ander(en).
Bij de haptotherapie geeft de aanraking informatie over je gevoels- en geestelijk leven. Het geeft inzicht in je menselijk bestaan; over hoe je in het leven staat en over hoe je je hebt ontwikkeld. De therapie helpt bij het zoeken naar een eigen evenwicht in het leven, want door het laten ontstaan of versterken van een zo goed mogelijk gevoelsfundament (basisgevoel) van veiligheid, zelfvertrouwen en eigenheid ontdek je je eigen plaats in de wereld om je heen. Wanneer je vertrouwen hebt in het leven durf je beter je eigen mogelijkheden en onmogelijkheden onder ogen te komen in relatie tot je leefwereld (relaties, gezin, familie, werk).

Klachten en gevoelens van onbehagen zijn vaak het gevolg van onze specifieke reactie op gebeurtenissen of situaties in ons leven. Een oorzaak van klachten kan zijn dat gevoelens of gedachten niet in overeenstemming zijn met het leven dat je leidt: je bent dan jezelf niet. Als gevolg van de klachten en patronen die je ontwikkeld hebt kan het contact met de ander, met je omgeving, bemoeilijkt zijn. Het gaat erom te ontdekken wie je in wezen bent en wat je bezielt.... een ontmoeting met datgene wat in je leeft. Deze ontmoeting vindt altijd plaats vanuit een betrokken zijn bij je leven. In plaats van toeschouwer te zijn neem je deel aan (participeer je). Je kunt jezelf zijn, wanneer je durft te voelen wat je bezighoudt en daar ook zoveel vertrouwen in hebt dat je ernaar gaat leven.

In de therapie wordt voelbaar gemaakt waar en op welk moment je blokkeert of jezelf terughoudt. Eventuele blokkeringen in je gevoel komen bij de haptotherapie gemakkelijker los, zodat gevoelens die zijn weggestopt, herkend en verwerkt kunnen worden en vervolgens een plaats kunnen krijgen in je leven. Gevolgen van dit bewustwordingsproces kunnen zijn dat je:
-voelt wanneer je te veel hooi op je vork neemt
-eerder je omgeving deelgenoot laat zijn van je gevoelens
-gemakkelijker moeilijke of nare gevoelens kunt accepteren
-komt tot het nemen van beslissingen of het maken van keuzes in je leven.

Haptotherapie binnen de gezondheidszorg
Haptotherapie neemt een eigen plaats in binnen de gezondheidszorg: ze houdt zich bezig met de Zelfontwikkeling van de mens. In deze vorm van hulpverlening wordt een appèl op de beleving van de klacht (de pijn, onmacht, etc.) gedaan, zodat ze tevens een aanvulling kan zijn daar waar zuiver lichaamsgerichte therapie niet helpt. Hierdoor kan de cliënt ontdekken welke plaats de lichamelijke klacht in zijn leven inneemt en welke emotionele problemen er aan de klacht ten grondslag liggen. Zoals al eerder aangegeven werd kan dit tot een andere omgang met jezelf en anderen leiden. Haptotherapie is bovendien een unieke wijze om tot emotionele beleving en verwerking te komen van psychische problematiek. Haptotherapie kan ook in samenwerking met psychotherapie toegepast worden.

Indicaties

  1. Gestagneerde ontwikkeling. Het gevoel hebben niet op je plek te zijn of niet lekker in je lijf te zitten. Onvrede met de bestaande situatie of niet weten wat je wilt en wat je voelt of bezielt.

  2. Problemen die verband houden met de overgang van de ene naar de volgende levensfase. Bijvoorbeeld van kindertijd naar puberteit, van puberteit naar volwassenheid of van volwassenheid naar middelbare leeftijd.

  3. Tijdelijk overbelast zijn. Stress, overspannenheid.

  4. Acceptatieproblemen. Ten aanzien van verlies, ziekte of handicaps.

  5. Lichamelijke klachten met een mogelijke psychosomatische oorzaak. Wanneer je ziek bent of iets mankeert wil je daar over het algemeen zo snel mogelijk van af. Ziekte kan echter ook een signaal zijn om wat aan jezelf te doen. Zo kan een klacht je een mogelijkheid tot groei geven. Acceptatie van de klacht of ziekte gaat aan de mogelijke groei vooraf. Wanneer er bijvoorbeeld geen evenwicht bestaat tussen je gevoel en je verstand, tussen dat wat je moet/wilt en kunt, kunnen klachten ontstaan van lichamelijke en/of psychische aard, zoals:
    Spierverkrampingen van onder andere nek en/of rug; buikklachten, maagklachten, te hoge bloeddruk, hyperventilatie en andere nerveuze klachten; angst, onrust, slaapstoornissen.De specifieke wijze waarop we lichamelijk op conflictsituaties reageren is voor ieder mens uniek.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Vereniging Van Haptotherapeuten:

Secretariaat V.V.H.
Nassaukade 56
1052 CN Amsterdam

tel: 020-4887116
fax: 020-4889420
E-mail: info@haptotherapeuten-VVH.nl

Bezoek de website van V.V.H. op www.haptotherapeuten-vvh.nl

Created by G. ter Keurs on April 2003